Financial-Legal Literacy for Europe
LietuviškaiItalianoFrançaisбългарскиEnglish
Financial-Legal Literacy for Europe

Относно проекта

Гражданите на ЕС страдат от ниското си ниво на финансова и правна грамотност, което влияе дълбоко както върху индивидуалното благосъстояние, така и върху икономиката на държавите-членки и на ЕС като цяло.

ЕС губи значителни финансови и инвестиционни възможности поради ниската финансова и правна грамотност на своите граждани. Разликите във финансовата и правната грамотност варират до голяма степен в различните страни от ЕС и допринасят за фрагментацията и икономическите различия между държавите -членки.

Ниската финансова и правна грамотност на гражданите на ЕС ги прави по -уязвими към колебанията в икономиката и кризисните ситуации, което също се отразява на способността на ЕС да преодолява подобни икономически смущения. Това е особено вярно по отношение на настоящата криза, предизвикана от пандемията COVID-19. Фундаменталните различия във финансовата и правната грамотност в различните страни от ЕС доказват, че има фундаментална необходимост да се премахнат бариерите и да се осигури достъп за всички граждани на ЕС до най -добрите европейски практики на финансово и правно образование.

Като се има предвид гореспоменатият контекст, проектът „Финансово-правна грамотност за Европа“ (FIN-LEG-LIT) цели следните цели:

Разработване на Наръчник („Наръчник за финансово-правна грамотност за Европа“) за финансово-правно образование за обучаващи и възрастни обучаващи се въз основа на най-добрите европейски практики по въпроса и отразяващ целите на ЕС, свързани със зелените финанси и Съюза на капиталовия пазар. Ръководството и онлайн инструментът за електронно обучение са насочени преди всичко към нискодоходни и/или нискоквалифицирани възрастни в страни и региони с различно ниво на икономическо развитие. Наръчникът ще бъде универсално приложим в целия ЕС и ще може да се използва от лица с различно ниво на финансова и правна грамотност.
Създаване и поддръжка на Онлайн инструмент за електронно обучение по финансово-правна грамотност, който би могъл да се използва навсякъде и на всякакво ниво както за курсове по финансово-правно образование така и за индивидуално обучение.
Обучение на инструкторите по финансово-правна грамотност, които да предоставят обучение по финансово-правна грамотност на възрастни обучаеми, използвайки Ръководството и онлайн инструмента за електронно обучение.
Предоставяне на обучение за финансово-правна грамотност на нискодоходните и/или нискоквалифицираните възрастни обучаеми.

За постигането на гореспоменатите дейности всички партньори по проекта допринасят със съответното си ноу-хау и компетенции.

Те ще извършват изследователските дейности, необходими за създаването на Ръководството, основано на най -добрите европейски практики за преподаване и учене по финансова и правна грамотност. Те ще създадат инструмент за електронно обучение въз основа на резултатите от гореспоменатото изследване и обратна връзка от възрастни обучаеми. Участниците в проекта ще провеждат семинари както за обучители, така и за изучаващи финансово-правната грамотност и ще гарантират разпространението на резултатите от проекта.

В резултат на проекта участващите обучители ще могат да използват Наръчника и Онлайн инструмента за електронно обучение при обучението по финансово-правна грамотност на възрастните, със специален акцент върху обучаващите се в социално и икономическо положение. Възрастните, които участват директно в проекта, ще подобрят своята финансово-правна грамотност. Създадените инструменти ще бъдат свободно достъпни за всички европейци чрез уебсайта на проекта и други партньорски уебсайтове и интернет медии. Проектът ще допринесе силно за цялостното развитие на интегрирания европейски подход към обучението на европейските граждани за финансова и правна грамотност.

Партньори по проекта

Координатор на проекта

Партньор

Партньор

Партньор

Партньор

Дейности по проекта

26 октомври 2020 г.

Първа начална среща

9 ноември 2020 г.

Създаване на лого

17 ноември 2020 г.

Създаване на уебсайт